Hikmah Alawiyah
Image default
Hikmah Kisah Kaum Shalihin

Senarai Karya Tentang Maulid

Di antara karya-karya tentang Maulid Nabi saw yang disusun oleh para ulama adalah sebagai berikut:

 1. Kitab Al-`Arus, karya Al-Imam Al-Muhaddits Al-Hafizh Abdurrahman bin Ali, yang terkenal dengan sebutan Abu Al-Faraj Ibnul Jauzi (wafat tahun 597 H). Kitab ini telah dicetak di Mesir berulang kali.
 2. At-Tanwir Fi Maulid Al-Basyir an-Nadzir , karya Al-Imam Al-Muhaddits Al-Musnid Al-Hafizh Abu Al-Khaththab Umar bin Ali bin.Muhammad, yang terkenal dengan sebutan Ibn Dahyah Al-Kalbi (wafat tahun 633 H).
 3. Urf At-Ta`rif bi Al-Maulid Asy-Syarif, karya Al-Imam Syaikh Al-Qurra` wa Imam Al-Qiraat Al-Hafizh Al-Muhaddits Al-Musnid Al-Jami` Abul-Khair Syamsuddin Muhammad bin Abdullah Al-Juzuri Asy-Syafi`i (w. tahun 660 H).
 4. Satu karya Al-Imam Al-Mufti Al-Muarrikh Al-Muhaddits Al-Hafizh `Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, penyusun tafsir dan kitab sejarah yang terkenal (w. tahun 774 H). Diterbitkan dan ditahqiq oleh Dr. Shalahuddin Al-Munjid. Kemudian disyarah oleh Al-`Allamah Al-Faqih As-Sayyid Muhammad bin Salim bin Hafidz, mufti Tarim, dan diberi syarah pula oleh Al-Muhaddits As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dan telah diterbitkan di Siria pada tahun 1387 H.
 5. Al-Maurid Al-Hana karya Al-Imam Al-Kabir Hafizh Al-Islam wa ‘Umdah Al-Anam Marja` Al-Muhadditsin Al-A`lam, Al-Hafizh Abdul Rahim bin Husain bin Abdul Rahman Al-Mishri, yang terkenal dengan Al-Hafizh Al-`Iraqi (725-808 H).
 6. Jami` Al-Atsar fi Maulid An-Nabiy Al-Mukhtar (3 Jilid), Al-Lafzh Ar-Raiq fi Maulid Khair Al-Khalaiq (berbentuk ringkasan), dan .Maurid Ash-Shadiy fi Maulid Al-Hadi, ketiganya karya Al-Imam Al-Muhaddits Al-Hafizh Muhammad bin Abi Bakr bin Abdillah Al-Qisi Ad-Dimasyqi Asy-Syafi’i, yang terkenal dengan sebutan Al-Hafizh bin Nashiruddin Ad-Dimasyqi (777-842 H). Beliau adalah ulama yang terkenal dalam membela Ibn Taymiyah, bahkan menulis kitab dalam menjawab berbagai tuduhan atas Ibn Taimiyah.
 7. Al-Fakhr Al-`Alawi fi Al-Maulid An-Nabawi dan Adh-Dhau` Al-Lami`, buah karya Al-Imam Al-Muarrikh Al-Kabir wa Al-Hafizh Asy-Syahir Muhammad bin Abdul Rahman Al-Qahiri, yang terkenal dengan sebutan Al-Hafizh As-Sakhawi (831-902 H).
 8. Al-Mawarid Al-Haniyyah fi Maulid Khair Al-Bariyyah karya Al-‘Allamah Al-Faqih As-Sayyid Ali Zainal Abidin As-Samhudi Al-Hasani, pakar sejarah dari Madinah Al-Munawarrah (w. tahun 911 H). Kitab Maulidnya yang ringkas dinamakan Kitab ini ditulis dengan khat nasakh (salah satu gaya tulisan Arab) yang cantik dan bisa didapat di perpustakaan-perpustakaan di Madinah, Mesir, dan Turki.
 9. Maulid Ad-Diba`iy, karya Al-Hafizh Wajihuddin Abdur-Rahman bin Ali bin Muhammad Asy-Syaibani Al-Yamani Az-Zabidi Asy-Syafi`i, yang terkenal dengan sebutan Ibn Ad-Diba`iy. Beliau, yang lahir pada bulan Muharram 866 H dan meninggal dunia pada hari Jum`at 12 Rajab 944 H, adalah salah seorang imam di zamannya dan termasuk ulama puncak di kalangan ahli hadits. Beliau telah membaca Shahih Al-Bukhari lebih dari seratus kali, dan pernah membacanya sekali dalam waktu enam hari. Maulid ini telah ditahqiq dan diberi syarah oleh Al-Muhaddits As-Sayyid Muhammad bin `Alwi Al-Maliki.
 10. Itmam An-Ni`mah `Ala Al-`Alam bi Maulid Sayyidi Waladi Adam, karya Al-`Allamah Al-Faqih Al-Hujjah Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haitami (w. th 974H). Beliau mufti Mazhab Syafi`i di Makkah Al-Mukarramah. Selain itu beliau juga menulis lagi satu kitab Maulid yang ringkas yang telah diterbitkan di Mesir dengan nama An-Ni`mah Al-Kubra `Ala Al-`Alam fi Maulid Sayyidi Waladi Adam. Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri telah mensyarahnya dan dinamakan Tuhfah Al-Basyar `Ala Maulid Ibn Hajar.
 11. Karya tak berjudul dan masih berbentuk manuskrip buah tulisan Al-`Allamah Al-Faqih Asy-Syaikh Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbini Al-Khatib (w. tahun 977 H).
 12. Al-Maulid Ar-Rawi fi Al-Maulid An-Nabawi, karya Al-`Allamah Al-Muhaddits Al-Musnid Al-Faqih Asy-Syaikh Nuruddin Ali bin Sultan Al-Harawi, yang terkenal dengan sebutan Al-Mula Ali Al-Qari (w. tahun 1014 H). Kitab ini juga telah ditahqiq dan diberi syarah oleh Al-Muhaddits As-Sayyid Muhammad bin `Alwi Al-Maliki dan dicetak di Mathba`ah As-Sa`adah Mesir tahun 1400 H/1980 M.
 13. `Iqd Al-Jauhar fi Maulid an-Nabiy Al-Azhar atau Maulid Al-Barzanji, karya Al-`Allamah Al-Muhaddits Al-Musnid As-Sayyid Ja`far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji, mufti Madzhab Syafi`i di Madinah Al-Munawarah.
 14. Kitab Maulid Ad-Dardiri, karya Al-‘Allamah Abu Al-Barakat Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-`Adawi, yang terkenal dengan sebutan Ad-Dardir (w. tahun 1201 H). Dicetak di Mesir dan terdapat syarah yang luas terhadapnya oleh Syaikhul Islam Al-‘Allamah Asy-Syaikh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Baijuri atau Al-Bajuri (w. tahun 1277 H).
 15. Kitab Maulid yang ringkas, masih dalam bentuk manuskrip karya Al-`Allamah Asy-Syaikh Abdul Hadi Naja Al-Abyari Al-Mishri (w. tahun 1305 H).
 16. Al-Yumn wa Al-Is`ad bi Maulid Khair Al-`Ibad karya Al-Imam Al-`Arif Billah Al-Muhaddits Al-Musnid As-Sayyid Asy-Syarif Muhammad bin Ja`far Al-Kattani Al-Hasani (w. tahun 1345H). Terdiri dalam 60 halaman, telah diterbitkan di Maghribi pada tahun 1345 H.
 17. Jawahir An-Nazhm Al-Badi` fi Maulid Asy-Syafi` karya Al-`Allamah Al-Muhaqqiq Asy-Syaikh Yusuf An-Nabhani (w. tahun 1350 H). Diterbitkan di Beirut berulang kali.
 18. Simthud Durar, karya Al-Imam Al-‘Allamah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi.
 19. Adh-Dhiya` Al-Lami’, karya Al-‘Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad Bin Hafidz, pemimpin ma’had Darul Musthafa Tarim.
 20. Dan masih banyak lagi

Sumber: Majalah Alkisah edisi 04/2010